Leievilkår

Definisjoner: Med avtalen menes avtalen mellom utleier og leietaker om leie av utstyr. Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen. Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Utleier om innholdet i avtalen mellom utleier og leietaker. Med skriftlighet menes også e-post.

 

1. AVTALEN

a) Utleierens tilbud er bindende i 10 virkedager. Avtale om utleie anses inngått når utleier bekrefter leietakerens bestilling. Bekreftelse kan være ved utleierens ordrebekreftelse, ved utlevering av utstyr, eller på annen måte som utleieren finner praktisk for seg. Inngått leieavtale erstatter tidligere bekreftelse.I den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse og inngått leieavtale gjelder inngått leieavtale, og i den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse eller inngått leieavtale og disse vilkårene, gjelder det som er avtalt i ordrebekreftelsen eller i leieavtalen.

b) Utleieren har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås avtale om dekker leietakerens behov med mindre han har særskilt bekreftet slikt ansvar i en ordrebekreftelse eller i en leieavtale.

c) Med mindre annet er skriftlig opplyst i utleierens ordrebekreftelse, gjelder herværende utleievilkår.

2. UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR

a) Utstyret hentes av leietageren på utleierens forretningsadresse med mindre det kan påvises at annet er avtalt.

b) Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til leietager,gjelder utleierens interne utstyrs spesifikasjon med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert.

c) Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke om utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle utleieren skriftlig dersom det påstås avvik.

d) Det ansvaret som leietaker har for utstyr etter denne avtalen gjelder fra det tidspunktet utstyret er levert til ham.

3. BRUK AV UTSTYR

a) Leietaker har ikke anledning til å la andre enn han selv, eller de/den som måtte være i hans tjeneste, benytte utstyret. Han har derfor heller ikke anledning til å leie eller låne det ut til tredjemann.

b) Utleier skal levere utstyret montert og klar til bruk så langt det er praktisk mulig før levering til leietaker, med mindre annet er avtalt.

c) Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til utleierens skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade han påfører utstyret grunnet uriktig bruk er ikke avhengig av at leietaker er gitt brukerundervisning eller har mottatt bruksanvisning e.l.

d) Leietaker plikter å følge offentlig rettslige påbud om transport og bruk av utstyret og er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike skader. Leietakeren er videre inneforstått med at utstyret utelukkende skal benyttes av personell med nødvendige kompetanse og formelle tillatelser der det er krav om dette.

e) I den utstrekning leietakeren/brukeren ikke har nødvendigkompetanse til å benytte utstyret, eller deler av dette, og utleier forestår opplæring, kan han, uten ytterligere avtale, fakturere leietakeren for dette.

f) Leietageren skal så langt det er mulig teste utstyrets funksjoner før det tas i bruk til det tiltenkte formål for å forsikre seg om at utstyrets funksjoner fungerer tilfredsstillende.

g) Leietakeren har ikke adgang til å foreta noen reparasjon på utstyret eller etterfyllinger av væske av noen art e.l. med mindre han er skriftlig instruert om det av utleier, eller det fremgår av annen informasjon, eksempelvis av avtaleformularet, bruksanvisninger e.l. at det skal gjøres.

h) Utlevert utstyr anses å være i leietakerens forvaring inntil det er levert tilbake til utleier der utstyret ble hentet, eller avtalt tilbakelevert, eller utleier selv har hentet det.

i) Når utstyret ikke er i bruk skal leietakeren følgelig i tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser. Foruten at utstyr ikke uten etter skriftlig avtale med utleier kan hensettes på offentlig tilgjengelig sted uten tilsyn, skal leietaker sette seg inni, og benytte, de sikringsanordninger som måtte gjelde for hver del av utstyret. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og så langt det er praktisk mulig, hindres fra å være utsatt for skadeverk.

j) Utleier skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for kontroll. Leietaker er innforstått med at utleier kan ha montert sporingssystemer i utstyret. Slik mulig montering fritar ikke leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller ikke for sitt forvaringsansvar selv om han gjør utleier kjent med hvorutstyret måtte befinne seg.

k) Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med utleier.

4. REKLAMASJON

a) Leietaker skal uten opphold varsle utleier dersom han mener det er feil med utstyret. Utleieren skal søke å utbedre feilen.Dersom han avgjør at det ikke lar seg gjøre med de ressurser han på tidspunktet har tilgjengelig, skal han forsøke å foreta omlevering av utstyr dersom han har alternativt utstyr tilgjengelig for leietakeren.

b) Utleier har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på utleveringstidspunktet, eller som grunnet feil på annen del av utstyr ikke kunne benyttes i den utstrekning det uten opphold returneres til utleier.

c) Utleier har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom leietakerselv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av dette ikkekunne benyttes.

5. LEIETAKERENS ANSVAR

Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen er leietaker, uten begrensning, ansvarlig for enhver skade som påføres utstyret, herunder, men ikke begrenset til, skade som følger av uriktig bruk, bruk i strid med leieavtale, herunder bruk i miljøer som leietakeren forstod, eller burde ha forstått, at var egnet til å påføre utstyret skade og/eller belastninger utover det som det er tilpasset, skade som skyldes manglende funksjons-og/eller mulige væskenivåkontroller, samt for enhver person-og/eller tingskade som skyldes bruken av utstyret.

Leietakers ansvar omfatter følgelig, men er ikke begrenset til, tekniske havari grunnet feilaktig bruk eller unnlatt tekniske kontroller samt bulker, riper m.v., påført maling, epoxy, sement og annet som måtte være påført utstyret eller deler av dette.

a) Leietakeren skal underrette utleieren om enhver skade på utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder såvel ytre skade på utstyret som diverse havari som måtte oppstå som følge av feil bruk. Leietakeren skal utarbeide skriftlig skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen skal inneholde detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto.

b) Hverken manglende opplæring av utleier på bruk av utstyret,eller andre forhold, fritar leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet.

c) Leietaker er også ansvarlig for ethvert påregnelig direkte og indirekte tap som utleier måtte bli påført som følge av skade, havari o.l. som måtte oppstå på utstyret mens det benyttes av leietaker og/eller er i hans forvaring, herunder, men ikke begrenset til, skade som måtte følge av uriktig bruk. Leietaker er innforstått med at utstyret normalt ikke er forsikret mot direkte eller indirekte tap som følger av skader grunnet uriktig bruk.

d) Utleierens tap er tilsvarende den utbedringskostnaden han kan dokumentere å være påført ved skadeutbedring av enten tredjemann, eller selv, herunder vasking, samt det tap han etter sine standard utleiepriser påføres ved at utstyret i utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre.

6. SIKRINGSGEBYR

a) Utleier har forsikret utstyret mot skader som oppstår på det, og derfor belastes alle leie ordre 6 % sikringsgebyr utover leiebeløpet. Sikringsgebyr dekker skade ved Brann eller tyveri og det belastes da egenandel på 15.000 kr. Dette forutsetter politianmeldelse.

Forsikringen dekker imidlertid ikke skader som følger av uaktsom og/eller feil bruk. Havari på maskin eller annen teknisk del av utstyret dekkes ikke av forsikringen. Leietakeren kan ikke kreve at hans ansvar skal begrenses til en egenandel som måtte være alminnelig i andre forsikringsordninger enn den/de utleieren faktisk har.

b) Leietaker er inneforstått med at en skade som ellers hadde vært dekningsberettiget allikevel ikke dekkes av forsikringen fordi skaden ikke ble meldt innen fristen. Leietakerens ansvar er følgelig ikke begrenset til egenandel der avslag fra forsikringsselskap skyldes leietagerens manglende varsel om skade til utleier, jfr. pkt. 5.2

c) I den utstrekning en skade dekkes av utleierens forsikring, er leietakerens ansvar for skadeutbedringen begrenset til utleierens egenandel.

d) I tilfellet uenighet med forsikringsselskapet om skade er dekningsberettiget, skal leietaker dekke utleierens skadeutbedringskostnader, men da slik at dersom forsikring utbetales, skal leietakeren ha refundert sitt utlegg. Leietaker kan ikke kreve at utleieren skal bringe spørsmålet om skaden er forsikringsdekket inn for hverken en forsikringsklagenemnd eller domstol.

e) Utleier kan imidlertid kreve at leietakeren tegner den forsikringen utleier anviser. Leietakerens ansvar i forhold til utleiers tap vil i tilfellet følge av de tilknyttede forsikringsvilkårene.

f) Utleiers forsikring gjelder ikke den skade utstyret måtte påføre leietakerens eller tredjemanns person eller eiendom, eller utleierens avsavnstap med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

7. UTLEIERENS ANSVAR

a) Utleieren skal etterse utstyret før det utleveres til leietaker.

b) Leietaker er innforstått med at utstyrets art tilsier at det kan være feil på utstyret som ikke avdekkes av utleier før utstyret leveres til leietaker.

c) Leietageren er også innforstått med at forhold som andrekunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på utlevert utstyr, utstyrshavari, og annet, kan medføre at utleier ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre feil på utstyr etter levering og/eller erstatte defekt utstyr med annet utstyr, o.l.

d) Utleier har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr, eller feil som oppstår på utstyret etter levering som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk eller ikke.

e) Utleier har heller ikke ansvar for skade som leietagerens bruk av utstyret måtte påføre på person eller eiendom, med mindreskaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra utleierens side. For det tilfellet at tredjemann allikevel fremmer erstatningskrav mot utleier, skal leietaker holde ham ansvarsløs.

8. PRIS OG BETALINGSVILKÅR

a) Med mindre annen leiepris fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, gjelder utleierens standard prisliste og standard betalingsbetingelser. Utleier kan ikke endre pris som er gitt i skriftlig ordrebekreftelse med mindre endringen skyldes justering av leietiden. Utleier er ellers berettiget til å endre sine standard prislister i perioden fra utstyret er bestilt og frem til utlevering, eller til det gis endelig ordrebekreftelse der prisen er tatt inn.

c) Med mindre annet fremgår av en ordrebekreftelse eller leieavtalen, har utleier rett til å kreve forskuddsbetaling av hele eller deler av leien samtidig som utstyret leveres til leietakeren.Utleieren kan uten ansvar for seg, avvise og utlevere utstyr med mindre leietaker innfrir de betalingsbetingelser han stiller på utleveringstidspunktet med mindre andre betalingsbetingelser er avtalt.

d) I den utstrekning ikke hele leiesummen kreves oppgjort for hele leieperioden, og leietaker ikke gjør opp avtalt leie etter hvert som den forfaller uten løpedager av noen art, kan utleier uten ansvar for seg, og uten forutgående varsel, hente utleid utstyr hos leietaker.

e) Leietaker skal gjøre opp leien slik det fremgår av utleierens faktura. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregnet krav han måtte på utleier med mindre slikt krav er erkjent av utleier eller det foreligger rettskraftig dom for kravet.

9. TILBAKELEVERING

a) Etter endt avtalt leieperiode skal leietakeren levere utstyret tilbake til utleieren. Utstyret skal være rengjort, og skader skal rapporteres.

b) Ved manglende rengjøring er utleier berettiget til å fakturere leietaker for rengjøringskostnader.

c) Leietakeren kan kreve at utleier signerer protokoll vedrørende skade på utstyr.

f) Leietakeren skal erstatte utleier for tapt leieinntekt dersom utstyr ikke kan hentes til avtalt tid.

g) Leietaker skal erstatte utleier for utstyr som ikke leveres tilbake når leieperioden er utløpt dersom dette skyldes at forvaringsplikten ikke er oppfylt.

10. AVBESTILLING

a) Leietaker kan ikke avbestille bestilt utstyr som er bekreftet av utleier, og er, med mindre annet avtales, eller avbestillingen skyldes hindringer som er av en slik art at det ikke med alminnelig forretningsmessig aktsomhet kan kreves at leietaker hadde forutsatt dem, forpliktet til å betale den leien som følger av den inngåtte leieavtalen.

b) Utleier plikter å varsle leietaker så snart han måtte bli gjortkjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikkeklarer å levere avtalt utstyr, jfr punkt 6, 2. ledd. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.

11. MISLIGHOLD

a) For det tilfellet at leietaker ikke betaler utleierens fakturaer etter hvert som de forfaller, foreligger mislighold. Misligholdforeligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser.

b) Ved mislighold er utleier berettiget til å heve avtalen uten varsel, og uten ansvar for seg, å kreve utstyret levert tilbake på avtalt tilbakeleveringssted, eller, etter utleierens eget valg, å hente det på leietakers regning.

12. TVISTER

a) Ved eventuell tvist om fakturabeløp kan ikke leietaker holde tilbake mer enn den delen av beløpet som er omtvistet.

b) Leietakeren vedtar som verneting for eventuelle tvister under avtalen den kommunen hvor utstyret er utleid fra.